Desert

מחקרים והסטוריה

מאמריו של ירון עובדיה - היסטוריה, אורח חיים ושינויים

מחקריו של ירון עובדיה, שפורסמו לאורך השנים, עסקו בין היתר בהיסטוריה הנרחבת של שבט הג'האלין במדבר יהודה, באורח החיים המאפיין אותם ובשינויים שהתרחשו בקרבם בעשורים האחרונים. במאמרו "תמו נדודי" מספר עובדיה על ההיסטוריה של השבטים הבדואים באזורנו.

הקמת כפר אדומים

הרעיון להקים עיר ממזרח לירושלים עלה לראשונה בתוכנית מדינית שיזם יגאל אלון ב-1967 ,זמן קצר לאחר מלחמת ששת הימים. שם העיר שהוצע אז היה "יריחו עילית", ומטרת הקמה היתה לחזק את הנוכחות היהודית באזור ירושלים

חוות הדעת התכנונית
של "במקום"

בספטמבר 2017 הציעה המדינה בלחץ בג"ץ שתי חלופות לח'אן אל-אחמר, אולם שתיהן אינן תקפות. על פי ההצעה הראשונה, הקהילות יועברו אל ג'בל מערב. ההצעה מתכוונת לשטח שנמצא בתוך רצועה צרה בין השטח הבנוי של אבו דיס לבין דרך ראשית