top of page
Desert

מחקרים והסטוריה

Picture7.jpg

מאמריו של ירון עובדיה - היסטוריה, אורח חיים ושינויים

מחקריו של ירון עובדיה, שפורסמו לאורך השנים, עסקו בין היתר בהיסטוריה הנרחבת של שבט הג'האלין במדבר יהודה, באורח החיים המאפיין אותם ובשינויים שהתרחשו בקרבם בעשורים האחרונים. במאמרו "תמו נדודי" מספר עובדיה על ההיסטוריה של השבטים הבדואים באזורנו.

Picture16.png

מצב תכנוני והריסות מבנים באזור קהילות הג'האלין בצפון מדבר יהודה

בני שבט הג'האלין הגיעו לצפון מדבר יהודה לאחר שגורשו על ידי ישראל בתחילת שנות ה 50- מאזור
, תל-ערד שבנגב. לאחר תקופת נדידה של מספר שנים הגיעו לאזור צפון מדבר יהודה. לאחר 1967
הנדידה העונתית הצטמצמה והקהילות נתקבעו במקומן מאזור אל-עזריה ואבו-דיס ועד פאתי
יריחו. המפורסמת שבהן היא אלח'אן אל-אחמר שיושבת במקומה באופן רציף מאז 1974 .

Picture13.png

הקמת כפר אדומים

הרעיון להקים עיר ממזרח לירושלים עלה לראשונה בתוכנית מדינית שיזם יגאל אלון ב-1967 ,זמן קצר לאחר מלחמת ששת הימים. שם העיר שהוצע אז היה "יריחו עילית", ומטרת הקמה היתה לחזק את הנוכחות היהודית באזור ירושלים

Picture14.jpg

חוות הדעת התכנונית
של "במקום"

בספטמבר 2017 הציעה המדינה בלחץ בג"ץ שתי חלופות לח'אן אל-אחמר, אולם שתיהן אינן תקפות. על פי ההצעה הראשונה, הקהילות יועברו אל ג'בל מערב. ההצעה מתכוונת לשטח שנמצא בתוך רצועה צרה בין השטח הבנוי של אבו דיס לבין דרך ראשית

bottom of page